برام همه چیز هستی

بگذار هر چه میخواهند بگویند .

شاید اینگونه آرام شوند.

من صبرم زیاده 

نمیدونم شاید من مقصرم 

نمیدونم شاید...

 

نوشته شده توسط  در ساعت  | لینک  | 

کاش کسی بود تا بهش بگم خسته 

نوشته شده توسط  در ساعت  | لینک  | 

نوشته شده توسط  در ساعت  | لینک  | 

ﺧﻮﺵ ﺑﻪ ﺣﺎﻝ ﺁﻥ ﻟﺒﺎﺳﻲ ﻛﻪ ﺗﻦ ﺍﻧﺪﺍﻡ ﺗﻮﺳﺖ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﻫﺮ ﺯﻣﺎﻥ ﺩﻟﺘﻨﮓ ﺷﺪ ﻧﺎﺯﺕ ﻛﻨﺪ.

نوشته شده توسط  در ساعت  | لینک  | 

دوستت دارم ، همین ؛

این نه قابل محاسبه است نه قابل شمارش ، حتی نمی توانی میزانش را تخمین بزنی !

بی انتهاست تا وقتی هستم تا وقتی هستی...

هست به امتداد زندگی …

نوشته شده توسط  در ساعت  | لینک  |